Sääntömääräisen kevätkokouksen 26. maaliskuuta 2015 hyväksymät säännöt (Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröinyt muutokset 07.10.2015):


Yhdistyksen nimi on Suomen Silmälääkäriyhdistys – Finlands Ögonläkarförening r.y.
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on:
• edistää tieteellisen toiminnan avulla silmälääketieteen kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista maassamme,
• vaalia hyvää yhteisymmärrystä silmälääkärien keskuudessa ja
• huolehtia heidän yhteisistä eduistaan.

Yhdistys toimii:
• pitämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia,
• järjestämällä täydennyskoulutusta silmälääketieteen alalla,
• pitämällä yhteyttä jäseniinsä,
• olemalla yhteydessä yhdistyksen päämääriä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin,
• ryhtymällä muihin samantapaisiin sen tarkoitusperiä edistäviin toimenpiteisiin.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä laillistettu lääkäri, joka on toimittanut hallitukselle aikomuksestaan kirjallisen ilmoituksen. Edellytyksenä on, että kaksi yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti puoltanut jäseneksi hyväksymistä, ja että hyväksymistä kannattaa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuvista.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi sekä koti- että ulkomaisen henkilön, joka on tehokkaasti edistänyt sen tarkoitusperiä. Ehdotus kutsumisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle asianmukaisesti perusteltuna ja vähintään kahden jäsenen allekirjoittamana, minkä jälkeen asia hallituksen lausunnon kera jätetään yhdistyksen ratkaistavaksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa toistetusta kehotuksesta huolimatta maksamatta kahden vuoden ajan. Jos yhdistyksen jäsen on syyllistynyt tekoon, joka on hyvän tavan vastainen tai aiheuttanut oikeutettua epäluuloa ammattikuntaa kohtaan tai hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Hallituksen on silloin ehdotettava erottamista yhdistyksen kokouksessa.

Jokainen yhdistyksen jäsen kunniajäseniä lukuunottamatta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, nimittäin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, neuvotteleva jäsen ja enintään kaksi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta ja hallituksen jäsen voidaan valita korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitukselle kuuluu täytäntöönpanovalta ja niiden asioiden hoito, jotka lain mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokouksen päätäntävaltaan. Periaatteelliset kysymykset kuuluvat yhdistyksen kokouksen päätettäviin asioihin. Hallituksella on velvollisuus valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä hyvissä ajoin ennen yhdistyksen kokousta toimittaa kaikille yhdistyksen jäsenille valmisteleva mietintö periaatteellisista kysymyksistä. Hallitus on velvollinen pitämään kokouksistaan pöytäkirjaa

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen tammi-huhtikuussa, syyskokoukseen syys-marraskuussa sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla kuukautta ja muihin kokouksiin viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kutsu toimitetaan sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen jäsenrekisteriin. Jäsenet vastaavat itse sähköpostiosoitteensa oikeellisuudesta.

10§

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• todetaan kokouksen laillisuus,
• valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
• esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
• esitetään tilikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan siitä antama lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
• valitaan uudet jäsenet
• muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• todetaan kokouksen laillisuus,
• valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
• valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
• valitaan vaalitoimikunta, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä, valmistelemaan seuraavassa syyskokouksessa tehtäviä henkilövaaleja,
• valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
• esitetään taloussuunnitelma ja määrätään jäsenmaksun suuruus alkavalle toimikaudelle,
• valitaan uudet jäsenet,
• muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäviksi tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.

11§

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimesti äänestäen, ellei yhdistys päätä toisin jossakin erikoistapauksessa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, jolloin asia ratkaistaan arvalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi silloin kun asia koskee:

• yhdistykseen liittymistä tai yhdistyksen sääntöjen muutosta, jolloin vaaditaan vähintään 2/3 äänten enemmistö.
• yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen jäsenen erottamista, jolloin vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö.

12§

Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotukset niistä on lähetettävä hallituksen toimesta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille lausunnon kera vähintään kuukautta ennen kokousta.

13§

Jos asianmukaisessa järjestyksessä on päätetty yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kokouksen on päätettävä, millä tavalla sen varat on käytettävä näiden sääntöjen l-§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi. Kuitenkin on aina otettava huomioon lahjoitettujen tai jälkisäädöksellä määrättyjen varojen suhteen lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti mainitut ehdot.